О  Б  Я  В  А

от

 

„КОНБУЛ” АД, ЕИК 131326835, със седалище, адрес на управление : гр. София, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, представлявано от Василиос Никифорос, пълен пощенски адрес за кореспонденция: : гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, 0887 81 98 960887 81 98 96, е-mail: b.gavrailova@conbul.bg

 

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ( обн. ДВ бр. 25 / 2003 год. ) и и чл. 95, ал. 1 от ЗООС

УВЕДОМЯВАМЕ:

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на салати и полуфабрикати”, с месторазположение     УПИ III-1437, кв.19 по плана на гр.Симитли, обл.Благоевград

 

                 По-подробна информация за инвестиционното намерение може да бъде получена на адрес: гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, 0887 81 98 960887 81 98 96

Мнения и възражения могат да бъдат изпратени писменно на адрес: гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9

            Характеристика на инвестиционното предложение:

 

Характеристика на инвестиционното

 предложение:

 

1. Резюме на предложението

Фирма „КОНБУЛ” АД възнамерява да изгради ново предприятие за производство на салати и полуфабрикати, включващо:

-          Предприятие за производство на салати и полуфабрикати

-          Пречиствателна инсталация за промишлени и битово фекални отпадни води.

-          Фотоволтаична инсталация за производството на електроенергия за нуждите на предприятието

 

Производствен капацитет: общо салати и полуфабрикати: до 10 тона на ден.

Ще се работи при едносменен 8-часов режим на работа.

 

Максималното дневно производство по вид експедиционен продукт 10 тона на ден е разделено по вид:

- салати-свежи, млечни и майонезни - 5тона на ден.

- полуфабрикати: тестени с месна, зеленчукова или млечна плънка – 5 тона на ден

 

Разгърната застроена площ на предприятието около 1650кв.м., съответно първи производствен етаж 1250кв.м. и втори административно-битов етаж – 400кв.м.

Новото предприятие ще се изгради с изцяло стоманена конструкция, с бетонови подове. Стените, тавана и покрива ще се изградят с термоизолационни сандвич панели, с полиуретанов пълнеж.

 

1/Технологичният процес по производство на салати се систематизира в следните дейности:

 

2/Технологичният процес по производство на полуфабрикати тип „блини”/палачинки/:

 

2. Необходимост от нова инфраструктура

До избрания терен има налична инфраструктура – пътна, технологична, противопожарна, аварийна, за пречистване и отпадъци.

 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

 

Няма.


4.
Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, в случаите на водовземане и заустване географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие

 

Предприятието ще се изгради на УПИ III-1437, кв.19 по плана на гр.Симитли, обл.Благоевград

Теренът не засяга защитени територии и територии от културното наследство на България.

Теренът е собственост на „ Конбул„ АД

За новото инвестиционно предложение не се налага изграждането на нова инженерна инфраструктура, също така и не се налага промяната на съществуващата, както за нуждите на изграждането, така и за експлоатацията на обекта.

 

5. Природни ресурси - предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови

 

По време на строително-монтажните дейности ще се използват инертни материали /земни маси, трошен камък, пясък, цимент/ и арматурна стомана за направата на обратен насип, фундаменти и подове.

Конструкцията е изцяло стоманена, с елементи изготвени при заводски условия. Стените – фасадни и преградни ще се изпълнят с термоизолационни панели.

Ще се използва вода от обществената водопроводна мрежа.

 

6. Отпадъци, които се очаква  да се генерират и предвиждания за тяхното третиране

- Органичните отпадъци /предимно от растителен характер-люспи, семки, дръжки/ се събират в плътни контейнери и се предават по договор на външна фирма за унищожаване.

- Неорганичните отпадъци, парчета полиетилен, хартия и други се събират в чували и предават по договор на специализирана външна фирма.

- Инвеститорът ще изгради нова пречиствателна инсталация за отпадъчните води.

- Производството не е свързано с отделяне на вредни емисии във въздуха.

 

 

 

 

О Б Я В А

 от

 

„КОНБУЛ” АД, ЕИК 131326835, със седалище, адрес на управление : гр. София, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, представлявано от Василиос Никифорос, пълен пощенски адрес за кореспонденция: : гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, 0887 81 98 96, е-mail: b.gavrailova@conbul.bg

 

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ( обн. ДВ бр. 25 / 2003 год. ) и и чл. 95, ал. 1 от ЗООС

УВЕДОМЯВАМЕ:

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на „Биогазова инсталация с когенератор на биомаса, върху собствен терен на възложителя, УПИ ІV, пл. сн. №1437, находящ се в кв.20, целия имот с площ от 2954 кв.м, по регулационния план на гр.Симитли, община Симитли”.  

                 По-подробна информация за инвестиционното намерение може да бъде получена на адрес: гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9, 0887 81 98 96

Мнения и възражения могат да бъдат изпратени писменно на адрес: гр. София, 1434, в.з. Симеоново-север, ул.64,  № 9

            Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1. Резюме на предложението, в т.ч.:

- описание на основните процеси: Инвестицията ще обхваща изграждането на два технологични модула на биогазова инсталация с когенератор. Единият - чрез ферментация на биомаса със 150 kW електрическа мощност, а другият – чрез газификация на биомаса с 270  kW електрическа мощност.

 Биогазът е горивен газ и алтернативно екологично гориво, произведено чрез анаеробно разлагане (без кислород) на отпадъчни органични материали, в първия технологичен модул. В случая - бирена каша и силаж от нарязана зелена маса – селскостопански отпадъци. Процесът на разлагане се извършва под въздействието на метанови бактерии. Тези микроорганизми са строго анаеробни (ферментационните процеси протичат в безкислородна среда) . Работният им диапазон е в границите от 0 до 70оС. Скоростта на ферментационните процеси, а от там и количеството на полученият газ, силно зависи от температурният режим. По състав, свойства и използване биогазът е близък до природния газ. Състои се главно от метан и въглероден двуокис. Метановото съдържание е от 50 до 75%. В състава си съдържа също така и въглероден двуокис от 15 до 40%, азот, водород, кислород и сероводород.         От 1 kg биомаса (като сухо вещество) се получават от 200 до 1200 литра биогаз в зависимост от състава на биомасата и условията за ферментация. Чрез изгаряне на биогаза в когенератор с газов двигател ще се произвеждат електроенергия, топлоенергия и метан. В биогазовите уредби и по-точно във ферментаторите им се събира метана, получен при ферментацията. Въглеродния двуокис, който съпътства метана в състава на биогаза, не е повече от този, който се получава при естествената ферментация на отпадъците. Остатъчните продукти от метаногенната ферментация са вода и обезмирисен и обеззаразен биологичен тор с по-висока концентрация на минерали и микроелементи в него и с азот в по-лесно усвоима от растенията форма.   

При втория технологичен модул биогазът се получава в газгенератор.          Газификацията на биомаса е процес на превръщане на твърдо гориво  във възпламенима газова смес, често наричана биогаз. Процесът се използва за преработка на различни биологични суровини и е свързан с частично изгаряне на биомасата. В случая – ще се работи с дървесни отпадъци (дървесен чипс). Частичното изгаряне протича, когато нивото на кислорода O2 е по-ниско от необходимото за комбустиране на бимосата.

            Газификацията е сложен термохимичен процес, който основно включва два етапа окисление и редукция. При газификация на биомасата, в газификаторите протичат по едно и също време в отделни зони на газификатора няколко процеса – изсушаване, пиролиза, редукция и окисление. По време на процеса изсушаване, от биомасата намираща се в газификатора се извлича влагата. Известно е, че съдържанието на влага в биомасата може да варира в широки граници. За процеса газификация се препоръчва използването на биомаса с процентно съдържание на влага в границите от 5 до 35%. При температура над 100 оС, съдържащата се в биомасата влага се изпарява. Следващият процес, на разлагане на биомаса при висока температура 300 - 800 оС, в среда с ограничен достъп на въздух или кислород, е познат като пиролиза. Крайният продукт на пиролизата е смес от твърди (въглен), течни (оксидирани масла) и газови (метан, въглероден моно-оксид и въглероден диоксид) съставки. Съотношението на отделните съставки в сместа зависи от химичния състав на използваната биомаса и условията на работа на газификатора. По време на този процес се отделя газ с калоричност около 3,5 – 8,9 MJ/m3 съдържащ водород, азот, вода, въглоден диоксид, въглероден оксид, метан. Други основни етапи от газификацията са процесите на окисление и редукция. За протичане на процеса окисление в реактора се подава въздух, кислород или пара, а процесът протича при температура 700 - 2000 oC. В редукционната зона протичат няколко високотемпературни химични реакции, в среда без кислород. Сред основните от тях са взаимодействието на въглерода с въглеродния диоксид, водата и водорода, а получените продукти са въглероден оксид, водород и метан, както и взаимодействието на водорода и въглеродния диоксид, при което се получава вода и въглероден оксид. Протичането на част от тези реакции е съпроводено с поглъщане на топлина, което допринася за намаляване температурата на газа. При осъществяването на пълния процес на газификация, голяма част от въглерода е оползотворен или е редуциран до въглероден оксид. Отпадни продукти от процеса са пепел и малка част въглени.

            Биогазът е богат на метан газ. Метановото съдържание е от 50 до 75%. В състава си съдържа също така и въглероден двуокис от 15 до 40%, азот, водород, кислород и сероводород. Получения газ изгаря в газовия двигател на когенератор. В настоящия проект, вторият вариант е разработен върху технологията на фирмата SIEMENS за най-малкия типоразмер с 270 kWel.

- капацитет: Произведената електрическа енергия от двата технологични модула ще захранва 100% собствените нужди на технологичната линия от електроенергия, а в случаите когато, тази нужда е по-малка или линията не функционира,  произведената електроенергия ще постъпва в електроразпределителната мрежа на енергоразпределителното предприятие (ЕРП). Тази връзка ще се изгради по предписание на ЕРП, като линията ще бъде захранена с електроенергия от електроразпределителната мрежа, а отчитането на изразходваната и продадената електроенергия ще става с два отделни електромера. Изкупната цена на продадената на ЕРП електроенергия ще се определи от ДКВЕР, съгласно Наредба № РД-16-267/19.03.2008 год. на МИЕ.

Посредством повишаващ трансформатор до 20 kV, ще се включва от новоизграждащ се трафопост върху терена на „КОНБУЛ” АД, в електропреносната мрежа на енергоразпределителното дружество (ЕРП), по тяхно указание.

Произведената топлинна енергия ще се използват 30% за собствени нужди в сушилната за изсушаване на постъпващите дървесни отпадъци с относителна влажност. Останалото количество топлина в размер на 4242300 kWh/год ще се продава на външни клиенти. Общият капацитет на електропроизводството ще бъде 150 + 270 = 300 kWp  (монтирана мощност). Прогнозната електропроизводителност се очаква да бъде около 3486000 kWh/год. От която 7% или 244020 kWh/год е за собствени нужди и останалите 83% или 3241980 kWh/год  са за продаване.

 

- обща използвана площ: 2720 м2

 

-посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност: ново инвестиционно предложение

 

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.): не

 

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: не

 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: няма

 

3. Местоположение на площадката:

- населено място: гр. Симитли

- община: Симитли

- квартал: 20

- номер на поземлен имот/и: УПИ ІV, пл. сн. №1437

-географски координати (по възможност във WGS 1984) ........

- собственост: „КОНБУЛ” АД

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: не

 

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

биомаса

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: не

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : обществена ВиК мрежа,

- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект): не

 -и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: не

 

5. Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/: няма

-предвиждания за тяхното третиране:  не

 

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени): битови- 3 м3/час.

- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др: заустване в канализация.

 

7. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 6 месеца.

 

8. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: ДКЕВР, ЧЕЗ, Община Симитли, РИОСВ –Благоевград.