Οδηγός του πελάτη

Διαδικασίες και δικαιολογητικά πού απαιτούνται στην αγοραπωλησία ακινήτου
Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την αγοραπωλησία ακινήτου

Α. ΠΩΛΗΤΗΣ


Αμοιβή δικηγόρου

Είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ενός ακινήτου.
Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου είναι 1% . Οποιαδήποτε διαφορετική αμοιβή μπορεί να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης .

Αμοιβή μεσίτη

Οι μεσίτες εισπράττουν την αμοιβή τους μόνο όταν το ακίνητο πουληθεί.
Η αμοιβή των μεσιτών ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής αξίας μεταβίβασης του ακινήτου.
Για ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας μπορεί να συμφωνηθεί διαφορετική αμοιβή

Τα δικαιολογητικά πού πρέπει να καταθέσει ο πωλητής είναι,

• Φωτοτυπία ταυτότητος.
• Άδεια οικοδομής.
• Τοπογραφικό τού οικοπέδου και κάτοψη διαμερίσματος,
• Συμβόλαιο ακινήτου.
• Φορολογική ενημερότητα.
• Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ (για τούς ελεύθερους επαγγελματίες).
• Τέλος ακίνητης περιουσίας (με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο).
• Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο.
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ.
• Αν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή/δωρεά/κληρονομιά , πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν οφείλει φόρο.Β. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Αμοιβή δικηγόρου

Είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ενός ακινήτου.
Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου είναι 1% . Οποιαδήποτε διαφορετική αμοιβή μπορεί να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης .
Επιπλέον η αμοιβή για τον έλεγχο των τίτλων επιβαρύνει τον αγοραστή και περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας των τίτλων και τού καθεστώτος ιδιοκτησίας τού ακινήτου.

Έξοδα μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα μετεγγραφής του συμβολαίου του ακινήτου επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο 4,75 τις χιλίοις επί της αξίας πού αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Αμοιβή συμβολαιογράφου

Τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου γίνονται απουσία συμβολαιογράφου.
Ο αγοραστής επιβαρύνεται με την αμοιβή του συμβολαιογράφου πού ανέρχεται στο 1,20% τής αξίας του συμβολαίου.

Αμοιβή μεσίτη

Οι μεσίτες εισπράττουν την αμοιβή τους μόνο όταν το ακίνητο πουληθεί.
Η αμοιβή των μεσιτών ανέρχεται στο 2% επί τής πραγματικής αξίας μεταβίβασης του ακινήτου.
Για ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας μπορεί να συμφωνηθεί διαφορετική αμοιβή.

Τα δικαιολογητικά πού πρέπει να καταθέσει ο αγοραστής είναι,

• Φωτοτυπία ταυτότητος
• Το Ε9 τής φορολογικής του δήλωσης ( εφόσον διαθέτει και άλλα ακίνητα).
• Δηλώσεις για την απαλλαγή ή μη πρώτης κατοικίας (συμβολαιογραφικά συντεταγμένες)